Hình ảnh hoạt động

Bình chọn kết quả

Bạn đánh giá thế nào về màu sắc, bố cục và giao diện website congdoancaosu.vnTra cứu văn bản pháp quy

191/2013/NĐ-CP Nghị định 191/2013/NĐ-CP: Quy định chi tiết về tài chính công đoàn

Số hiệu: 191/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành : 21/11/2013
Trích yếu: Ngày 21/11, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 191/2013/NĐ-CP quy định chi tiết về tài chính CĐ. Trong đó, quy định về mức đóng kinh phí CĐ tại Điều 5 của Nghị định này được thực hiện từ ngày Luật CĐ có hiệu lực thi hành (ngày 1/1/2013). Nghị định quy định mức đóng kinh phí CĐ đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho người lao động. Quỹ tiền lương này là tổng mức tiền lương của những người lao động thuộc đối tượng phải đóng BHXH theo quy định của pháp luật về BHXH. Nghị định còn quy định tổ chức, doanh nghiệp đóng kinh phí CĐ mỗi tháng một lần cùng thời điểm đóng BHXH bắt buộc cho người lao động. Riêng đối với DN nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp trả tiền lương theo chu kỳ SXKD, cho phép được đóng kinh phí CĐ theo tháng hoặc quý một lần cùng với thời điểm đóng BHXH bắt buộc cho người lao động trên cơ sở đăng ký với tổ chức CĐ. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/1/2014.
Thể loại: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Download :

 Ngày 21/11/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 191/2013/NĐ-CP quy định chi tiết về tài chính công đoàn.

 Theo đó, nguyên tắc quản lý và sử dụng tài chính công đoàn như sau: Công đoàn thực hiện quản lý, sử dụng tài chính công đoàn theo quy định của pháp luật và quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Việc quản lý và sử dụng tài chính công đoàn phải bảo đảm nguyên tắc tập trung, dân chủ, công khai, minh bạch, có phân công, phân cấp quản lý, gắn quyền hạn và trách nhiệm của công đoàn các cấp; Tổ chức công đoàn các cấp thực hiện công tác kế toán, thống kê, báo cáo, quyết toán tài chính công đoàn theo quy định của pháp luật về kế toán, thống kê; Tổ chức công đoàn được giao quản lý, sử dụng tài chính công đoàn được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để phản ánh các khoản ngân sách nhà nước cấp hỗ trợ; được mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng để phản ánh các khoản thu, chi kinh phí công đoàn theo quy định của Luật công đoàn; Kết thúc năm ngân sách, nguồn thu kinh phí công đoàn chưa sử dụng hết, được chuyển sang năm sau để tiếp tục sử dụng theo quy định; đối với nguồn ngân sách nhà nước cấp hỗ trợ, thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật về khóa sổ ngân sách cuối năm.

Đối tượng đóng kinh phí công đoàn là cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà không phân biệt cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó đã có hay chưa có tổ chức công đoàn cơ sở, bao gồm: Cơ quan nhà nước (kể cả Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn), đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân; Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; Đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập; Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế thành lập, hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư; Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập, hoạt động theo Luật hợp tác xã; Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có liên quan đến tổ chức và hoạt động công đoàn, văn phòng điều hành của phía nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam có sử dụng lao động là người Việt Nam; Tổ chức khác có sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về lao động.

----------------------------------------------------------------------------------------

Tải toàn bộ văn bản tại đây

Online: 19   |   Tổng lượt: 3743992
top