Hình ảnh hoạt động

Bình chọn kết quả

Bạn đánh giá thế nào về màu sắc, bố cục và giao diện website congdoancaosu.vnCơ cấu, tổ chức Cơ quan CĐCS VN


 

 

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÁC BAN

 

1. Ban Tổ chức:

Trưởng Ban: Đ/c Nguyễn Văn Khánh

Email: tochuc@congdoancaosu.vn

 

Chức năng nhiệm vụ:

          - Tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ  Công đoàn Cao su Việt Nam những nội dung sau:

          - Nghiên cứu, đề xuất xây dựng các vấn đề tổ chức bộ máy, cán bộ Công đoàn các cấp. Nghiên cứu, đề xuất việc xây dựng đội ngũ cán bộ, chính sách cán bộ, đào tạo cán bộ; chương trình kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh.

          - Hướng dẫn thực hiện điều lệ Công đoàn Việt Nam, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra thực hiện kiểm tra thi hành điều lệ Công đoàn Việt Nam. Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đào tạo cán bộ; tổ chức đại hội Công đoàn các cấp; phát triển đoàn viên; thành lập Công đoàn cơ sở; xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh; cấp phát và hướng dẫn sử dụng thẻ đoàn viên. Hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ.

          - Thẩm định và trình Ban Thường vụ các đề án về tổ chức, cán bộ, nhân sự dự kiến đề bạt, bổ nhiệm cán bộ. Thẩm tra, xác minh đối với cán bộ Công đoàn khi có yêu cầu.

          - Thực hiện nhiệm vụ do Ban Thường vụ ủy quyền: Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế các ban, các cấp Công đoàn  và các đơn vị trực thuộc; dự thảo các quyết định của Ban Thường vụ về thành lập mới, sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp của Công đoàn. Quản lý cán bộ theo phân cấp của Tổng Liên đoàn và Ban Thường vụ, bao gồm các công việc: Quy hoạch, đào tạo, tuyển dụng, bố trí, phân công, điều động cán bộ, nhận xét, đánh giá cán bộ, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ; thực hiện chế độ chính sách cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ; dự thảo các quyết định của Ban Thường vụ về công tác tổ chức cán bộ; quản lý công tác đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn. Sơ kết, tổng kết công tác phát triển đoàn viên xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh, công tác tổ chức, cán bộ và đào tạo cán bộ.

          - Giúp Ban Thường vụ xét duyệt, đề nghị Tổng Liên đoàn tặng thưởng kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn cho cán bộ, đoàn viên. Phối hợp với ban chính sách pháp luật xét duyệt khen thưởng và đề nghị Tổng Liên đoàn khen thưởng các đơn vị trong tổ chức Công đoàn.

 

2. Ban Chính sách Pháp luật:

Đ/c Võ Việt Ngân - Phó Chủ tịch CĐCS Việt Nam, Phụ trách ban CSPL

Phó Ban: Đ/c Nguyễn Thị Thu Hằng

Email: cspl@congdoancaosu.vn

 

Chức năng nhiệm vụ:

          - Tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ.

          - Đề xuất các vấn đề về cơ chế quản lý kinh tế, xã hội, chính sách lao động, việc làm, tiền lương, tiền công, thu nhập, bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nhà ở và các chính sách xã hội có liên quan đến CNVC-LĐ trong Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

          - Nghiên cứu, đề xuất nội dung tham gia xây dựng pháp luật và văn bản pháp luật có liên quan đến CNVC-LĐ và Công đoàn theo yêu cầu của Tổng Liên đoàn.

          - Theo dõi, hướng dẫn việc tổ chức hoạt động hội nghị cán bộ công chức, Đại hội công nhân viên chức, hội nghị người lao động, tổ chức và hoạt động ban thanh tra nhân dân trong toàn Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

          - Chủ trì và phối hợp các ban thực hiện công tác thi đua khen thưởng theo quy định của Nhà nước. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CNVC-LĐ và các cấp Công đoàn trong toàn Tập đoàn.

          - Phối hợp với các ban của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tổ chức kiểm tra việc thi hành pháp luật lao động, luật Công đoàn và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến trách nhiệm, quyền và lợi ích của CNVC-LĐ. Theo dõi, hướng dẫn các cấp Công đoàn thực hiện kiểm tra, giám sát thi hành chính sách, pháp luật về lao động. Chỉ đạo các cấp Công đoàn tham gia các đoàn điều tra tai nạn lao động. Tổ chức hướng dẫn hoạt động tuyên truyền, giáo dục về bảo hộ lao động và chỉ đạo phong trào quần chúng trong công tác bảo hộ lao động.

          - Hướng dẫn và thực hiện công tác trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật về lao động, Luật Công đoàn; về hoạt động dạy nghề, giới thiệu việc làm, hoạt động quỹ vay vốn giải quyết việc làm; theo dõi vấn đề trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

          - Theo dõi hướng dẫn chỉ đạo các cấp Công đoàn trong việc giải quyết tranh chấp lao động, đình công của tập thể người lao động; hướng dẫn việc thực hiện vai trò tham gia tố tụng bảo vệ quyền lợi người lao động trong các vụ án lao động, hành chính, phá sản doanh nghiệp…

 

3. Ban Tuyên giáo - Nữ công

Đ/c Trương Thị Huế Minh - Phó Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam, Phụ trách Ban Tuyên giáo - Nữ công

Phó ban: Đ/c Phạm Thị Hồng Thủy, đ/c Nguyễn Minh Vi

Email: tuyengiao@congdoancaosu.vn

 

Chức năng nhiệm vụ công tác tuyên giáo:

          - Hướng dẫn nội dung, biện pháp tuyên truyền, giáo dục chủ trương, đường lối nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Công đoàn , công tác phòng chống HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội trong CNVC-LĐ.

          - Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục cho phù hợp đặc điểm, điều kiện của CNVC-LĐ trong các loại hình doanh nghiệp thành viên Tập đoàn; nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng của CNVC-LĐ; bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên.

          - Phối hợp với Tạp chí Cao su Việt NamViệt Nam tuyên truyền về phong trào CNVC-LĐ và hoạt động Công đoàn trong Tập đoàn.

- Hướng dẫn các cấp Công đoàn triển khai thực hiện phong trào xây dựng văn hóa cơ quan, doanh nghiệp; xây dựng nội dung tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao trong CNVC-LĐ.

          - Hướng dẫn các cấp Công đoàn trong ngành tham gia tổ chức việc học tập, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề cho CNVC-LĐ.

          - Tổ chức tổng kết thực tiễn về hoạt động Tuyên giáo Công đoàn ; tổ chức biên soạn tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVC-LĐ.

 

Chức năng nhiệm vụ công tác Nữ công:

          - Đề xuất chủ trương công tác vận động, giáo dục nữ CNVC-LĐ.

          - Tham mưu, đề xuất hoạt động vì sự tiến bộ nữ, cán bộ nữ; các vấn đề công tác gia đình, về giới, bình đẳng giới, lồng ghép giới; công tác bảo vệ, chăm sóc bà mẹ - trẻ em và công tác KHHGĐ.

          - Phối hợp với các ban có liên quan của Công đoàn Cao su Việt Nam và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, đơn vị đề xuất, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, luật pháp đối với lao động nữ, trẻ em trong toàn Tập đoàn.

          - Theo dõi, hướng dẫn hoạt động chuyên đề nữ công của Công đoàn các cấp. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác nữ công. Chủ động phối hợp với các ban, triển khai sơ kết, tổng kết những chuyên đề về công tác nữ CNVC-LĐ và hoạt động nữ công báo cáo Ban Thường vụ và Tổng Liên đoàn.

 

4. Văn phòng Ủy ban Kiểm tra:

Chủ nhiệm: Đ/c Trần Thị Hải

Email: ubkt@congdoancaosu.vn

 

Chức năng nhiệm vụ:

          - Giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền của ủy ban kiểm tra theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Thực hiện kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn đối với Công đoàn cùng cấp và cấp dưới.

          - Theo dõi hướng dẫn chỉ đạo, kiểm tra ủy ban kiểm tra Công đoàn cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra.

          - Xây dựng kế hoạch hoạt động định kỳ của ủy ban kiểm tra và chuẩn bị nội dung các kỳ họp ủy ban kiểm tra.

          - Tổng hợp xây dựng báo cáo hoạt động và đề xuất chương trình công tác của ủy ban kiểm tra trong các kỳ họp thường kỳ Ban Chấp hành.

          - Chủ động phối hợp với các ban giải quyết đơn thư khiếu tố và các công việc khác có liên quan; tham gia xây dựng, bổ sung, sửa đổi các quy định có liên quan đến công tác kiểm tra.

          - Giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ triển khai, kiểm tra quản lý, sử dụng tài chính, tài sản hoạt động kinh tế của Công đoàn cấp mình và cấp dưới.

          - Giúp Ủy ban Kiểm tra đề xuất, kiến nghị với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các đơn vị được kiểm tra những vấn đề có liên quan đến hoạt động kiểm tra.

          - Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra. Tổng kết thực tiễn hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn các cấp.

 

5. Ban Tài chính:

Đ/c Võ Việt Tài - Phó Chủ tịch CĐCS Việt Nam, Phụ trách ban Tài chính

Phó ban: Đ/c Võ Thị Mỹ Hạnh

Email: bantaichinh@congdoancaosu.vn

 

Chức năng nhiệm vụ:

          - Chỉ đạo và hướng dẫn các Công đoàn cấp dưới, các đơn vị trực thuộc xây dựng và thực hiện dự toán ngân sách hàng năm; xét duyệt và tổng hợp dự toán hàng năm, quyết toán hàng quý và cả năm, báo cáo Ban Thường vụ trước khi gửi về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

          - Thực hiện công tác kế toán thống kê, tổng hợp tình hình thu – chi và quản lý tài sản theo quy đinh của Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

          - Thực hiện chức năng Giám đốc tài chính, thông qua công tác tài chính giúp Ban Thường vụ chỉ đạo thực hiện các mặt công tác khác của Công đoàn.

          - Tổ chức kiểm tra tài chính, tài sản Công đoàn cấp dưới, các đơn vị trực thuộc, bảo đảm thu, chi quản lý tốt tài chính, tài sản Công đoàn.

          - Đề xuất kế hoạch tổ chức việc làm kinh tế của Công đoàn; hướng dẫn các cấp Công đoàn làm kinh tế Công đoàn.

          - Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ tài chính các cấp Công đoàn và các đơn vị trực thuộc.

 

6. Văn phòng:

Chánh Văn phòng: Đ/c Trần Viết Thành

Phó Văn phòng: Đ/c Nguyễn Văn Toán

Email: vanphong@congdoancaosu.vn

 

Chức năng nhiệm vụ:

          - Giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ  xây dựng, tổ chức thực hiện quy chế làm việc và chương trình công tác. Là đầu mối phối hợp, điều hòa chương trình công tác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ để thực hiện quy chế làm việc và chương trình công tác của Ban Thường vụ.

          - Quản lý các văn bản và chịu trách nhiệm về tính pháp lý, quy phạm của các văn bản do Ban Chấp hành, Ban Thường vụ ban hành. Tiếp nhận, phát hành, lưu trữ công văn, tài liệu.

          - Tổ chức công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của thường trực và Ban Thường vụ . Theo dõi, đôn đốc các cấp Công đoàn thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

          - Tham gia phối hợp với các ban, đơn vị hữu quan nghiên cứu, tổng hợp tình hình CNVC-LĐ; đề xuất một số chủ trương công tác đối với CNVC-LĐ và Công đoàn. Chủ trì hoặc phối hợp cùng các ban tham gia xây dựng các văn bản và một số đề án do Ban Thường vụ  giao. Theo dõi, đánh giá, tổng hợp tình hình tổ chức thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ . Phối hợp với các ban, đơn vị giúp Ban Thường vụ chỉ đạo kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết, quyết định các chuyên đề công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ.

          - Bảo đảm điều kiện vật chất phục vụ hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực. Bố trí phương tiện, nơi làm việc cho các ban, đón tiếp khách đến làm việc. Tổ chức phục vụ các hội nghị, quản lý  tài sản, đảm bảo trật tự, trị an trong cơ quan. Giúp thủ trưởng cơ quan cùng với Công đoàn cơ quan tổ chức sơ kết, tổng kết, hội nghị dân chủ cơ quan.


Online: 77   |   Tổng lượt: 3743974
top